آگهی‌های مزایده و مناقصه شهرداری گرمی

250x195x20131023.gif.pagespeed.ic.FdbT8cz9YO

شهرداری گرمی آگهی مزایده و مناقصه برای اجاره کشتارگاه، عملیات اجرای آسفالت، خرید مصالح کوهی، اجرای عملیات جدول‌گذاری و شن‌ریزی منتشر کرد.

 

آگهی مزایده عمومی اجاره کشتارگاه شهرداری گرمی – نوبت دوم

شهرداری گرمی درنظر دارد به استناد بند ۳ مجوز شماره ۲۵- ۹/۱/۹۳ شورای اسلامی شهر گرمی کشتارگاه شهرداری را واقع در مسیر بگ باغی با کلیه امکانات( ابنیه و تاسیسات وغیره با وضع موجود) از طریق اگهی مزایده عمومی با شرایط ذیل به افراد متقاضی واجد شرایط بصورت اجاره بهای ماهانه به مدت یک سال واگذار نماید:

۱- قیمت پایه اجاره بهای ماهانه مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

۲- برنده مزایده موظف است یک دستگاه خودرو مخصوص حمل گوشت با تائید شبکه بهداشت و درمان و اداره دامپزشکی تهیه نماید.

۳- کلیه هزینه های مربوط به نیروهای کارگری و هزینه های آب و برق و گاز و تلفن و بیمه نمودن موضوع قرارداد و بیمه کارگران و تعمیر و نگهداری تاسیسات داخل کشتارگاه در طول قرارداد بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۴- شرکت کننده بایستی مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب۰۱۰۵۶۲۳۴۳۹۰۰۷ سپرده شهرداری گرمی نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرمی ( بعنوان سپرده شرکت در مزایده ) واریز نموده و پاکتهای خود را بشرح ذیل تکمیل نماید: مدارک مربوط به سوابق کاری در این امور درصورت داشتن وسایر مدارک را در پاکت ب ؛ وبرگه پیشنهاد قیمت بحروف وبدون قلم خوردگی تهیه و در پاکت ج ؛ تضمین و یا فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده در پاکت الف که هر کدام از پاکتهای الف و ب و ج باید جداگانه لاک و مهر وموم شده و به امضای شرکت کننده برسد ودرنهایت تمامی پاکتها در داخل پاکت لفاف بصورت سربسته ولاک ومهرشده قرارداده و مدت پنج روز کاری یک روز بعد از انتشار آگهی مزایده نوبت دوم ( مرحله دوم) مهلت دارند نسبت به خرید اسناد مزایده از شهرداری گرمی اقدام و بعد از اتمام مهلت خرید اسناد مزایده بمدت ۱۰روز کاری فرصت دارند قیمت پیشنهادی خود را به دبیر خانه شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند.

۵- هزینه نشر وانتشار آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۶- کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده خواهد بود .

۷- برنده مزایده موظف است کلیه موازین شرعی در ذبح دام طبق نظر ناظر شرعی و بهداشتی را طبق نظر اداره دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان رعایت نماید.

۸-برنده مزایده موظف است ضمانتنامه بانگی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جهت حسن اجرای تعهدات قرارداد تهیه و تحویل امور مالی شهرداری نماید .

۹- یک روز بعد از اتمام مهلت قانونی پیشنهادات واصله در کمسیون معاملات شهرداری قرائت و برنده آن اعلام خواهد شد.

۱۰- در صورت انصراف برنده اول مزایده سپرده او به نفع شهرداری ضبط و و به ترتیب با نفرات دوم و سوم و با رعایت آئین نامه مالی شهرداری عقد قرارداد خواهد شد.

۱۱- حداقل حد نصاب پیشنهاد واصله یک فقره پیشنهاد قیمت خواهد بود .

۱۲- شهرداری در رد و یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

۱۳- به پیشنهادات مخدوش و مشروط و مبهم و قلم خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۴- مدت قرارداد ۱۲ماه می باشد.

۱۵- شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و بازدید از محل کشتارگاه شهرداری و سایر شرایط موجود در مدت انتشار آگهی به شهرداری مراجعه و کسب اطلاع نمایند.

****************************************************************

آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرای آسفالت – نوبت اول

شهرداری گرمی درنظر دارد به استناد بند۲ مجوز شماره۳۱- ۱۲/۳/۹۳ شورای اسلامی شهر گرمی پروژه دستمزد اجرای عملیات اجرای آسفالت به شرح ذیل از طریق اگهی مناقصه عمومی تا سقف مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال فعلا از اعتبارات در آمد محلی شهرداری سال ۹۳ و متعاقبا در صورت تامین اعتبار از ردیف اعتبارت تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۹۳ با شرایط ذیل به پیمانکاران و شرکتهای پیمانکاری دارای صلاحیت از معاونت برنامه ریزی واگذار نمایند:

نوع عملیات آسفالت شامل۱- تراش آسفالت با دستگاه آسفالت تراش و حمل نخاله های آن به محل پارک موتوری شهرداری ؛قیر پاشی مسیر ( در صورت زیاد بودن مسیر قیر پاشی با ماشین قیر پاش و در صورت کم بود مسیر قیر پاشی دستی انجام می گردد)؛پخش آسفالت با فینیشر در صورتیکه امکان پخش فینیشر مقدور باشد در غیر این صورت پخش دستی و کمپکت آن با غلکهای آهنی ۸تنی و غلطک لاستیکی ۹چرخه۲- قیر پاشی مسیر با ماشین مخصوص قیر پاش و پخش آسفالت با فینیشر بصورت روکش آسفالت و کمپکت آن با غلکهای آهنی ۸تنی و غلطک لاستیکی ۹چرخه۳- اجرای لکه گیری آسفالت بصورت دستی ( کندن مسیرهای مورد نیاز وجارو زنی و زیر سازی و قیر پاشی و پخش آسفالت بصورت دستی و کمپکت آن با غلطک حداقل دو تنی

۲- متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را بر اساس برگ پیشنهاد قیمت ارائه شده تکمیل و ارائه نمایند.

۳- تهیه کلیه ماشین آلات و نیروهای اجرایی بعهده پیمانکار بوده و تهیه کلیه مصالح از جمله قیر ؛گازوئیل ؛آسفالت در پای کار بعهده شهرداری می باشد

۴- پیشنهاد دهنده گان باید مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال سپرده شرکت در مناقصه را به حساب۰۱۰۵۶۲۳۴۳۹۰۰۷ سپرده شهرداری گرمی نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرمی ( بعنوان سپرده شرکت در مناقصه ) واریز نموده و پاکتهای خود را بشرح ذیل تکمیل نماید: مدارک مربوط به سوابق کاری و برگه صلاحیت پیمانکاری صادره از طرف معاونت برنامه ریزی در پاکت ب و برگه پیشنهاد قیمت را که بحروف و به عدد وبدون قلم خوردگی نوشته در پاکت ج وتضمین بانکی و یافیش واریزی شرکت در مناقصه را در پاکت الف که هر کدام از پاکتهای الف و ب و ج باید لاک وموم شده و به امضای شرکت کننده برسد ودرنهایت تمامی پاکتها در داخل پاکت لفاف بصورت سربسته ولاک و موم شده قرارداده و مدت پنج روز کاری یک روز بعد از انتشار آگهی مزایده نوبت اول ( مرحله دوم) مهلت دارند نسبت به خرید اسناد مناقصه از شهرداری گرمی اقدام و بعد از اتمام مهلت خرید اسناد بمدت ۱۰روز کاری فرصت دارند قیمت پیشنهادی خود را به دبیر خانه شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند.

۵- هزینه نشر وانتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۶- در صورت انصراف برنده اول مزایده سپرده او به نفع شهرداری ضبط و و به ترتیب با نفرات دوم و سوم و با رعایت آئین نامه مالی شهرداری عقد قرارداد خواهد شد.

۷- حداقل حد نصاب پیشنهاد واصله سه فقره پیشنهاد قیمت خواهد بود .

۸- شهرداری در رد و یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

۹- به پیشنهادات مخدوش و مشروط و مبهم و قلم خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰- در صورت داشتن شرایط قانونی برنده مناقصه ارزش افزوده مالیاتی اعمال خواهد

۱۱- مدت اجرای پروژه ۳ ماه می باشد.

۱۲- شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و بازدید از محل اجرای پروژه در مدت آگهی مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند

****************************************************************

آگهی مناقصه عمومی خرید مصالح کوهی جهت تولید آسفالت – نوبت اول

شهرداری گرمی درنظر دارد به استناد بند۸مجوز شماره۳۱- ۱۲/۳/۹۳ شورای اسلامی شهر گرمی خرید مصالح کوهی جهت تولید آسفالت به ازای هر تن در پای کارخانه آسفالت شهرداری از طریق اگهی مناقصه عمومی تا سقف مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال فعلا از اعتبارات در آمد محلی شهرداری سال ۹۳ و متعاقبا در صورت تامین اعتبار از ردیف اعتبارت تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۹۳ با شرایط ذیل به افراد متقاضی واگذار نمایند:

۱-تهیه معدن کوهی در فاصله ۲۲ کیلومتری جنب جاده جدید گرمی اردبیل روبروی روستای توسانلو بعهده شهرداری می باشد.

۲- متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را به ازای هر تن مصالح تحویلی در پای کارخانه آسفالت شهرداری گرمی ارائه نمایند.

۳- تهیه کلیه ماشین آلات ( برای عملیات دپو و بارگیری و حمل)بعهده برنده مناقصه خواهد بود..

۴- پیشنهاد دهنده گان باید مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ریال سپرده شرکت در مناقصه را به حساب۰۱۰۵۶۲۳۴۳۹۰۰۷ سپرده شهرداری گرمی نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرمی ( بعنوان سپرده شرکت در مناقصه ) واریز نموده و پاکتهای خود را بشرح ذیل تکمیل نماید: مدارک مربوط به سوابق کاری در پاکت ب و برگه پیشنهاد قیمت را که بحروف و به عدد وبدون قلم خوردگی نوشته در پاکت ج وتضمین وفیش واریزی را در پاکت الف که هر کدام از پاکتهای الف و ب و ج باید لاک وموم شده و به امضای شرکت کننده برسد ودرنهایت تمامی پاکتها در داخل پاکت لفاف بصورت سربسته ولاک و موم شده قرارداده و مدت پنج روز کاری یک روز بعد از انتشار آگهی مزایده نوبت اول ( مرحله دوم) مهلت دارند نسبت به خرید اسناد مناقصه از شهرداری گرمی اقدام و بعد از اتمام مهلت خرید اسناد بمدت ۱۰روز کاری فرصت دارند قیمت پیشنهادی خود را به دبیر خانه شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند.

۵- هزینه نشر وانتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۶- در صورت انصراف برنده اول مزایده سپرده او به نفع شهرداری ضبط و و به ترتیب با نفرات دوم و سوم و با رعایت آئین نامه مالی شهرداری عقد قرارداد خواهد شد.

۷- حداقل حد نصاب پیشنهاد واصله سه فقره پیشنهاد قیمت خواهد بود .

۸- شهرداری در رد و یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

۹- به پیشنهادات مخدوش و مشروط و مبهم و قلم خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰- در صورت داشتن شرایط قانونی برنده مناقصه ارزش افزوده مالیاتی اعمال خواهد

۱۱- مدت اجرای پروژه ۲ ماه می باشد.

۱۲- شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر در مدت آگهی مناقصه به شهرداری نمایند.

****************************************************************

آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات جدول‌گذاری و اجرای پازل پیاده‌روها – نوبت دوم

شهرداری گرمی درنظر دارد به استناد بند۱مجوز شماره۲۸- ۱۰/۲/۹۳ شورای اسلامی شهر گرمی پروژه دستمزد اجرای عملیات جدول گذاری و اجرای پازل پیاده رو ها را از طریق اگهی مناقصه عمومی( با مشخصات مندرج در برگه پیشنهاد قیمت ) تا سقف مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از اعتبارات در آمد محلی شهرداری سال ۹۳ با شرایط ذیل به پیمانکاران ومقاطعه کاران واگذار نمایند:

۱-مقاطعه کار و پیمانکاران که توان اجرایی پروژه را دارند می توانند در این آگهی شرکت نمایند.

۲- متقاضیان دستمزد پیشنهادی خود را بر ازای هر متر طول جدول گذاری با جدول بتنی پیش ساخته به ابعاد مندرج در جدول برگه پیشنهاد قیمت (جوب دوطرفه –کانیو ) و هر متر مربع اجرای پازل بتنی پیش ساخته ارائه نمایند.

۳- تهیه مصالح شامل جدول و پازل وماسه و سیمان در پای کار و همچنین عملیات پی کنی و حمل نخاله و خاکهای حاصل از پی کنی و غیره بعهده شهرداری بوده و تهیه کلیه ابزار و آلات کاری و نیروی کارگری و سایر عملیات اجرای طبق نقشه اجرایی بعهده مقاطعه کار خواهد بود.

۴- پیشنهاد دهنده گان باید مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال سپرده شرکت در مناقصه را به حساب۰۱۰۵۶۲۳۴۳۹۰۰۷ سپرده شهرداری گرمی نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرمی ( بعنوان سپرده شرکت در مناقصه ) واریز نموده و پاکتهای خود را بشرح ذیل تکمیل نماید: مدارک مربوط به سوابق کاری در پاکت ب و برگه پیشنهاد قیمت را که بحروف و به عدد وبدون قلم خوردگی نوشته در پاکت ج وتضمین وفیش واریزی را در پاکت الف که هر کدام از پاکتهای الف و ب و ج باید لاک وموم شده و به امضای شرکت کننده برسد ودرنهایت تمامی پاکتها در داخل پاکت لفاف بصورت سربسته ولاک و موم شده قرارداده و مدت پنج روز کاری بعد از انتشار آگهی مزایده نوبت دوم ( مرحله دوم) مهلت دارند نسبت به خرید اسناد مزایده از شهرداری گرمی اقدام و بعد از اتمام مهلت خرید اسناد بمدت ۱۰روز کاری فرصت دارند قیمت پیشنهادی خود را به دبیر خانه شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند.

۵- هزینه نشر وانتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۶- در صورت انصراف برنده اول مزایده سپرده او به نفع شهرداری ضبط و و به ترتیب با نفر

 

ات دوم و سوم و با رعایت آئین نامه مالی شهرداری عقد قرارداد خواهد شد.

۷- حداقل حد نصاب پیشنهاد واصله یک فقره پیشنهاد قیمت خواهد بود .

۸- شهرداری در رد و یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

۹- به پیشنهادات مخدوش و مشروط و مبهم و قلم خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۱- کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۱۲- مدت اجرای پروژه ۳ماه می باشد.

۱۲- شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر در مدت آگهی مناقصه و بازدید از محل اجرای پروژه به شهرداری مراجعه و کسب اطلاع نمایند.

****************************************************************

اکهی مناقصه عمومی شن ریزی- نوبت دوم

شهرداری گرمی درنظر دارد به استناد بند ۳ مجوز شماره ۲۸ – ۱۰/۲/۹۳ شورای اسلامی شهر گرمی موضوع دپو و بارگیری مصالح زیرسازی از محل رودخانه روستای تنگ حمل آن به معابر شهرک ولیعصر (عج) و سایر معابر شهر گرمی را تا سقف مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل اعتبارات در آمد محلی شهرداری از طریق اگهی مناقصه عمومی به افراد متقاضی بشرح ذیل واگذار نمایند

۱-پیمانکاران وشرکتهای پیمانکاری و سایر افراد متقاضی می تواند در این آگهی شرکت نمایند.

۲-متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را بر اساس هر سرویس کمپرس شش چرخ و کمپرسی ده چرخ ارائه نمایند.

۳- حداقل ظرفیت مصالح بارگیری شده به کمپرسی شش چرخ ده تن و حداقل مصالح بارگیری شده به کمپرسی ده چرخ پانزده تن خواهد بود.

۴-پیشنهاد دهنده گان باید مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰یال سپرده شرکت در مناقصه را به حساب۰۱۰۵۶۲۳۴۳۹۰۰۷ سپرده شهرداری گرمی نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرمی ( بعنوان سپرده شرکت در مناقصه ) واریز نموده و پاکتهای خود را بشرح ذیل تکمیل نماید: مدارک مربوط امکانات و ماشین آلات خود رادر صورت داشتن در پاکت بو برگه پیشنهاد قیمت را که بحروف و به عدد وبدون قلم خوردگی نوشته در پاکت ج وتضمین وفیش واریزی را در پاکت الف که هر کدام از پاکتهای الف و ب و ج باید لاک وموم شده و به امضای شرکت کننده برسد ودرنهایت تمامی پاکتها در داخل پاکت لفاف بصورت سربسته ولاک و موم شده قرارداده و مدت پنج روز کاری بعد از انتشار آگهی مزایده نوبت دوم ( مرحله دوم) مهلت دارند نسبت به خرید اسناد مزایده از شهرداری گرمی اقدام و بعد از اتمام مهلت خرید اسناد بمدت ۱۰روز کاری فرصت دارند قیمت پیشنهادی خود را به دبیر خانه شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند.

۵- یک روز بعد از اتمام مهلت قانونی پیشنهادات واصله در کمسیون معاملات شهرداری قرائت و برنده آن اعلام خواهد شد.

۶- در صورت انصراف برنده اول مناقصه سپرده او به نفع شهرداری ضبط و و به ترتیب با نفرات دوم و سوم عقد قرارداد خواهد شد.

۷- حداقل حد نصاب پیشنهاد واصله یک فقره پیشنهاد قیمت خواهد بود .

۸- شهرداری در رد و یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

۹- به پیشنهادات مخدوش و مشروط و مبهم و قلم خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰- هزینه نشر وانتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۱۱- کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۱۲- مدت اجرای پروژه ۲ ماه می باشد.

۱۳- شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر در مدت آگهی مناقصه به شهرداری مراجعه و کسب اطلاع نمایند

نظر شما چیست؟

۴ نظر

 1. همشهری گفت:

  از شهردار محترم و روابط عمومی شهرداری تقدیر تشکر را دارم که بدون حاشیه وظایف خود رو انجام میدن

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. نظری (کارشناس ارشد علوم اجتماعی) ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN گفت:

  از آنجا که جایگاه روابط عمومی در عصر حاضر بعنوان یکی از بازوهای مدیریت شهری به شمار می رودروابط عمومی شهرداری گرمی نیز که از کلیه پتانسیل های موجود در راستای تحققاهداف مدیریتی،جلب اعتماد عمومی و فرهنگ سازی بهره برداری جسته و اقدامات شایسته ای دراین زمینه داردوقابل تقدیر است امیداوریم اقدامات عمرانی شهری نیز بدین منوال باشد .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. مهندس گفت:

  در گذشته مزایده مناقصه معلوم نبود کی شروع و کی مهلتش تموم می شد..
  جای تقدیر تشکر از شهردار حسن زاده که دارم که دقیق و بروز اطلاع رسانی میکند

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. جمعی از پیمانکاران گفت:

  اطلاع رسانی مزایده ها ومناقصات شهرداری گرمی از طریق سایت شهرداری گرمی وانتشار در نشریات وهمچنین نصب درمعابر ومیادین عمومی شهر نسبت به سالیان قبل خیلی بهتر شده وسایت شهرداری بروز ودسترسی به مناقصات ومزایده های شهرداری تسهیل شده مثل سایر شهرداریها ،از توجه مهندس حسن زاده دراطلاع رسانی مناقصات شهرداری گرمی بعنوان یک نهاد مردم نهاد تقدیر وتشکر داریم آقای استاد قاسیمان اگر امکان داشته باشد این نظر را درصحفه نخست سایت وزین آزادلو قرار دهید چون کار شایسته جای تشکر وقداردانی دارد .

  Thumb up 0 Thumb down 0

نوشته های جدید