انجام پروژه های علمی تحقیقی در کنار کارهای اجرایی توسط مدیریت جهاد کشاورزی

آزادلو : مدیر جهاد کشاورزی گرمی مغان گفت: بر اساس پتانسیلها و استعدادهای زراعی منطقه هر سال چندین مورد طرح تحقیقی ترویجی در مراکز مختلف جهادکشاورزی انجام می شود.

دکتر احمدی اظهار کرد: در این طرح ها ارقام مختلف غلات و حبوبات کشت شده و مقایسات آماری از جهت عملکرد و سازگاری و پایداری ارقام در شرایط منطقه مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی گرمی همچنین در جریان بازدید از سایت علمی تحقیقی موجود در محوطه مدیریت جهاد کشاورزی در تشریح اهداف طرح اعلام کرد: مجموعا” ۶ نوع رقم گندم دیم سردسیری در قالب بلوکهای کاملا” تصادفی در ۳ تکرار،در مجموعه حاضر کشت گردیده است و هدف از اینگونه طرحها بررسی شرایط کشت ارقام مختلف در منطقه و همچنین تعیین مناسبترین و باسازگارترین ارقام مطابق با منطقه می باشد.

وی بیان کرد: در شهرستان گرمی علاوه بر این سایت،چندین سایت الگویی بصورت PVS از جمله برای کلزا،نخود،و گندم کشت گردیده است و زارعین مختلف می توانند از این سایتها در مراحل مختلف رشد و سایر عملیاتهای زراعی با هماهنگی مراکز جهادکشاورزی بازدید نمایند.

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمی

نظر شما چیست؟

نوشته های جدید