زمزمه های تغییر مدیریتی…
زمزمه های تغییر مدیریتی…
با تغییر در کرسی های مجلس طبعا تغییر در سیستم مدیریتی استانی و شهرستانی در دستور کار قرار می گیرد.

????با تغییر در کرسی های مجلس طبعا تغییر در سیستم مدیریتی استانی و شهرستانی در دستور کار قرار می گیرد. ایجاد تحولات در بدنه مدیریتی بدلیل همسو کردن دستگاه ها با نماینده منتخب امری عادی و حتی لازم برای اجرایی کردن برنامه ها است.


????استان اردبیل نیز به فراخور این موضوع شاهد تغییرات در سطح استاندار، مدیران کل و بدنبال آن فرمانداران و روسای شهرستانی خواهد بود. بر این اساس تغییر شخص استاندار نیز متصور است، اما به نحوه تعامل نمایندگان منتخب با بهنام جو نیز بستگی دارد.


????به زعم نگارنده اگر بهنام جو در تغییر فرمانداران همکاری لازم را با منتخبان داشته باشد، امیدی به بقای وی نیز می توان داشت. اما داستان به همینجا ختم نمی شود و تغییرات به سطح معاونت و بخشداران نیز می رسد و طبعا برای ارتباط بهتر و موثر منتخبان با روسای ادارات، تغییرات در سطح کوچک را هم شاهد خواهیم بود.


????با این وصف جابجایی روسای ادارات و بخشداران در اولویت فرمانداران خواهد بود و سپس استاندار برای ارضای موقت ذهن منتخبان، قطعا دست به تغییرات مقام های عالی دولت در شهرستان خواهد افتاد.

✍️ علی قاسمیان